Ο στόχος αυτού του προϊόντος είναι να αναπτύξει τις γνωστικές λειτουργίες και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης, χρησιμοποιώντας τους πόρους και το πλήρες δυναμικό του εγκεφάλου.

Το προϊόν θα περιέχει ένα μοναδικό σύνολο μικρών ασκήσεων για την υποστήριξη / ανάπτυξη γνωστικών διαδικασιών ευνοϊκής αποτελεσματικής μάθησης και ασκήσεων που αναπτύσσουν διάφορες τεχνικές και μεθόδους μάθησης.

Listen to the text

Scroll to Top